Bağlantılar

Yüksekokulumuzun Amaç ve Hedefleri

Yüksekokulumuzun Amaç ve Hedefleri 

      Yüksekokulumuzun amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için belirlediği hedefler Aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca aktif eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bölüm olan hemşirelik bölümünün amaç ve hedefleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Amaçlar

Stratejik Hedefler

Amaç-1 Küresel düzeyde yarışan, etkili ve başarılı mezunlar yetiştiren, değişime açık eğitim öğretim

 

Hedef-1 Girişimci mezunlar yetiştirmek

Hedef-2 Eğitim ve öğretimde sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak

Hedef-3 Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde etkin rol alarak, lider öğrenci profilini geliştirmek                  

Hedef-4. Disiplinlerarası eğitim-öğretimi yaygınlaştırmak

Hedef-5 Eğitim alt yapısını geliştirmek

Amaç-2 Organizasyon yapısı ve her türlü donanım ihtiyacının çağdaş yönetim teknikleri kullanılarak karşılanmasıyla, öğrenciler ve çalışanlar için etkin ve verimli bir ortam hazırlanması.

Hedef-1 Şeffaf, etik, sorumluluk taşıyan ve paylaşmayı ön plana çıkaran yönetim anlayışını, tüm birimlere yaygınlaştırmak.

Hedef-2 Bilgi çağında yaşanan hızlı değişimler karşısında; kendisini tanımak, öz varlıklarını koruyarak kendi eğitim sistemini AB standartlarına ulaştırmak.

Hedef-3 Öğretim elemanlarını proje tasarlama, yönetim ve koordinasyonu konusunda bilgilendirmek ve eğitmek.

Amaç-3 Öncü, girişimci ve çevresiyle etkileşim içinde araştırma ve

inovasyonda mükemmeliyet

 

Hedef-1 Araştırma ve inovasyonda girişimciliğe odaklanmak

Hedef-2 Bilimsel ve teknolojik gelişim sağlayan araştırmalar yapmak

Hedef-3 Araştırmalar için kendi kaynağını yaratmak ve araştırmacılara patent ve lisans desteği sağlamak

Amaç-4 Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bir hizmet sunumu ile özellikle Balkan Bölgesi ülkelerinden öncelikle öğrenci, devam eden süreçte öğretim elemanı kabul eden bir eğitim Birimu olmak.

Hedef-1 Uluslararası düzeyde gelişmeyi hedefleyerek; öğrencilerimize, öğretim üyelerimize, personelimize, mezunlarımıza ve tüm paydaşlarımıza motive edici ve ilham verici bir entelektüel ortam oluşturmayı desteklemek.                                                           

Amaç-5 Çağın önemli sorunlarının çözümünde topluma önderlik

Hedef-1 Toplumun problemlerine odaklanmak ve yaratıcı çözümler önermek

Hedef-2 Toplumla etkileşim ve topluma hizmet

Hedef-3 Toplumsal farklılıkları ve hakları gözeten örnek bir yüksekokul olmak

 Amaç-6 Kaynaklarını yaratan, yöneten, şeffaf, hesap verebilir, esnek, insan odaklı yapılanma

 

Şeffaf, hesap verebilir, esnek bir yüksekokul olmak

Akademik ve idari personelin yaşam kalitesini yükseltmek

Akademik ve idari personelin, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak

Bu içerik 20.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 985 kez okundu.